ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ลำดับวาระการดำรงตำแหน่งรายนามผู้บริหารหมายเหตุ
1.พ.ศ. 2494 – 2495นายดัด จันทนะโพธิ์ครูใหญ่โรงเรียนรางน้ำ
2.พ.ศ. 2495 – 2497นายพงษ์ แสงทองครูใหญ่โรงเรียนศรีอยุธยา
3.พ.ศ. 2497 – 2503นายทิม ผลภาค
4.พ.ศ. 2503 – 2507นายจำเนียร บุญกูล
5.พ.ศ. 2507 – 2509นายมนตรี ชุติเนตร
6.พ.ศ. 2509 – 2519คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
7.พ.ศ. 2519 – 2521ว่าที่ร้อยตรี ดร.จรัญ โสตถิพันธุ์
8.พ.ศ. 2521 – 2523นางลออศรี ชุมวรชาต
9.พ.ศ. 2523 – 2532นายเจือ หมายเจริญ
10.พ.ศ. 2532 – 2539นายเสรี ลาชโรจน์
11.พ.ศ. 2539 – 2542นางอุไรวรรณ สุพรรณ
12.พ.ศ. 2542 – 2544นายอำนาจ ศรีชัย
13.พ.ศ. 2544 – 2546นางสาวจงกล ทรัพย์สมบูรณ์
14.พ.ศ. 2546 – 2551นายวิศรุต สนธิชัย
15.พ.ศ. 2551 – 2553นางรัตนา เชาว์ปรีชา
16.พ.ศ. 2553 – 2557นางฎาทกาญจน์ อุสตัส
17.พ.ศ. 2557 – 2558นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
18.พ.ศ. 2558 – 2559นายพิชยนันท์ สารพานิช
19.พ.ศ. 2559 – 2560นายวิโรฒ สำรวล
20.พ.ศ. 2561 – 2563ดร. สหชัย สาสวน
21.พ.ศ. 2563 – ปัจจุบันดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต