ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ลำดับ วาระการดำรงตำแหน่ง รายนามผู้บริหาร หมายเหตุ
1. พ.ศ. 2494 – 2495 นายดัด จันทนะโพธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนรางน้ำ
2. พ.ศ. 2495 – 2497 นายพงษ์ แสงทอง ครูใหญ่โรงเรียนศรีอยุธยา
3. พ.ศ. 2497 – 2503 นายทิม ผลภาค  
4. พ.ศ. 2503 – 2507 นายจำเนียร บุญกูล  
5. พ.ศ. 2507 – 2509 นายมนตรี ชุติเนตร  
6. พ.ศ. 2509 – 2519 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์  
7. พ.ศ. 2519 – 2521 ว่าที่ร้อยตรี ดร.จรัญ โสตถิพันธุ์  
8. พ.ศ. 2521 – 2523 นางลออศรี ชุมวรชาต  
9. พ.ศ. 2523 – 2532 นายเจือ หมายเจริญ  
10. พ.ศ. 2532 – 2539 นายเสรี ลาชโรจน์  
11. พ.ศ. 2539 – 2542 นางอุไรวรรณ สุพรรณ  
12. พ.ศ. 2542 – 2544 นายอำนาจ ศรีชัย  
13. พ.ศ. 2544 – 2546 นางสาวจงกล ทรัพย์สมบูรณ์  
14. พ.ศ. 2546 – 2551 นายวิศรุต สนธิชัย  
15. พ.ศ. 2551 – 2553 นางรัตนา เชาว์ปรีชา  
16. พ.ศ. 2553 – 2557 นางฎาทกาญจน์ อุสตัส  
17. พ.ศ. 2557 – 2558 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี  
18. พ.ศ. 2558 – 2559 นายพิชยนันท์ สารพานิช  
19. พ.ศ. 2559 – 2560 นายวิโรฒ สำรวล  
20. พ.ศ. 2561 – 2563 ดร. สหชัย สาสวน  
21. พ.ศ. 2563 – 2565 ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต  
22. พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน นายประจวบ อินทรโชติ