หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2562-2564

ห้องเรียนปกติ 2 หลักสูตร

ห้องเรียนปกติ

1 ห้องเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย (English for Integrated Studies : EIS)

ห้องเรียนพิเศษ


1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Science Classroom : ESC)

2. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
(Mathematics and Science Enrichment Program : MSEP)

3. ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP

ห้องเรียนพิเศษ 3 หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ห้อง 1

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : ESC ตามโครงสร้างใน
เวลาเรียนปกติ โครงสร้างนอกเวลาเรียนปกติ และโครงสร้างรายวิชาเรียนเพิ่มเติมวันเสาร์


ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ : MSEP (ห้อง 2) ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ
โครงสร้างนอกเวลาเรียนปกติ และโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมวันเสาร

ห้อง 2
ห้อง 3-6

ห้องเรียนปกติ

โครงสร้างในเวลาเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย : EIS (ห้อง 7-8) ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ และโครงสร้างนอกเวลา
เรียนปกติ

ห้อง 7-8
ห้อง 9-12

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ : EP
ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ