หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนปกติ 5 หลักสูตร

ห้องเรียนปกติ


1. ห้องเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

2. ห้องเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์

3. ห้องเรียนปกติที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 ภาษาได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

4. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เร่งรัดคณิตศาสตร์และเสริมคอมพิวเตอร์ (Intensive Mathematics
Program : IMP)

5. ห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย (English for Integrated Studies : EIS)

ห้องเรียนพิเศษ


1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท.

(สู่ความเป็นเลิศ) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment
: ESMTE)

2. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Mathematics and Science Enrichment
Program : MSEP)

3. ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ (English Program – Science)

4. สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ (English Program – Mathematics)

5. ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (English Program – Languages) ประกอบด้วย
5 ภาษาได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

ห้องเรียนพิเศษ 5 หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ห้อง 1-4

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้อง 1-4) ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : ESMTE (ห้อง 5) ตามโครงสร้าง
ในเวลาเรียนปกติและโครงสร้างนอกเวลาเรียนปกติ

ห้อง 5
ห้อง 6

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เร่งรัดและเสริมคอมพิวเตอร์ :IMP ตามโครงสร้างเวลาเรียนปกติ และโครงสร้างนอกเวลาเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ : MSEP (ห้อง 7-8) ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ
และโครงสร้างนอกเวลาเรียนปกติ

ห้อง 7-8
ห้อง 9

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย : EIS กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ (ห้อง 9) ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ
และโครงสร้างนอกเวลาเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกต

ห้อง 10
ห้อง 11-12

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ กลุ่มการเรียนภาษา ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ รายวิชาเลือกระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามระดับชั้น

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ และกลุ่มการเรียนภาษา : EP -Mathematics and EP-Language (ห้อง 13) ตาม
โครงสร้างในเวลาเรียนปกติ

ห้อง 13
ห้อง 14-16

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
: EP – Science (ห้อง 14-15) ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ห้อง 17