ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี