Skip to main content

ศูนย์ พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แจ้งการสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ศูนย์ พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564