Skip to main content

ตารางสอบ และห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 – ม.5

ตารางสอบปลายภาค 2-2563 ม.1-3
ตารางสอบปลายภาค 2-2563 ม.4
ตารางสอบปลายภาค 2-2563 ม.5
ห้องสอบ ม.1 – ม.3 (ปลายภาค 2-2563)
ห้องสอบ ม.4 – ม.5 (ปลายภาค 2-2563)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

🚩โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 📣ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
🔷 08.00 – 11.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.2
🔷 12.30 – 15.30 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.3
*ผู้ปกครองลงทะเบียนกับคุณครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่กำหนด
**ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง  เดินทางมาประชุมด้วยรถโดยสารสาธารณะ
เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถไว้รองรับผู้ปกครอง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้