Skip to main content

ศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563