Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง