คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และนายกฤษณ์ วัฒนาการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง