นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
นายพิชัย เนินพัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
นางฮาซียะ แวเย็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3

ฝ่ายบริหารทั่วไป 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน

นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์

นางสาวชลธิชา พุดจีบ

หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพงษ์พัฒน์ พร้อมสุขสันต์

นายสุชาติ กิจดี

หัวหน้างานสารสนเทศ
หัวหน้างานควบคุมภายใน
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเพลินพิศ สีดุก

นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง

หัวหน้างานยานพาหนะ
หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าในสถานศึกษา

นายโกวิทย์ บุญทวี

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2
หัวหน้างานสาธารณูปโภคและงานนักพัฒนาโรงเรียน

นายพิชัย เนินพัน

นายอภินันท์ เงินมูล

หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานวิเคราะห์พลังงาน
หัวหน้างานภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว

นายสมภพ สุขก่ำ

นางนวรัตน์ พวงนาค

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด)
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

นายดนุพล นุชิต

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3

นางฮาซียะ แวเย็ง

นางฐาณัชชา กัญญาเงิน

หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดเลี้ยง)
หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร

นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น

นางสาวกัญลยา บูรณะกิฐฎ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์