Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) นักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงประตูหลังโรงเรียนและพื้นถนนทางเข้าบริเวณประตู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง