Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม โครงการ English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม อาคาร 7 ชั้น 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)