Skip to main content

ขอเชิญผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เคยรับบริการจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมิน EIT ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
📣ขอเชิญผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เคยรับบริการจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้นไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ต่อไป
🌐 Link เข้าทำแบบประเมิน EIT : http://url.samsenwit.ac.th/eit12567

ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในรูปแบบ E-Book โดย งานแนะแนว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

📣 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในรูปแบบ E-Book มาแล้วค่า✅ สแกน Qr code หรือ link ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละห้อง/สายการเรียน ได้เลยค่ะ🙌
ยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่า 🥳

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ

🚩ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ โดยเจ้าภาพ คือ คณะเชียงแสน ม.2/2, ม.4/2, ม.5/9, 6/16