Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566

📝 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     👉 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ)
     👉 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (English Program)

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ

🚩งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ

📌เจ้าภาพทำบุญตักบาตร:  ม.1/8, ม.3/2, ม.4/15, ม.5/12, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/16