Skip to main content

ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 65)

🚩 ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

📌 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 2565) แก้ไข ห้อง 2, 8, 11, 12

📌 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 2565)

 

 

 

ขอเชิญผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง 1-2565