Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการติดต่อราชการ

เปิดระบบวิชาเลือก เพื่อขอเปลี่ยนรายวิชา ครั้งสุดท้าย *สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6* ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 – 18.00 น.

🚩 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
📣 เ
ปิดระบบวิชาเลือก เพื่อขอเปลี่ยนรายวิชา ครั้งสุดท้าย
* สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 *

📅 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 – 18.00 น.
🌎 ระบบวิชาเลือก http://apps.samsenwit.ac.th/vichakarn/elective

หรือ https://www.samsenwit.ac.th เมนูสำหรับนักเรียน > ระบบวิชาเลือก

แจ้งข่าว นักเรียน ม.2 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “เสริมประสบการณ์เรียนรู้หลังเลิกเรียน”

เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนสมัครสอนเสริมคาบ 9-10 ชั้น ม.2 ไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนดต่อห้อง จึงเปิดสอนได้เพียง 1 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คุณครูมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงค์ นักเรียนที่ลงวิชาที่ไม่สามารถเปิดเปิดสอนได้ทางโรงเรียนจะติดต่อคืนเงินในลำดับต่อไป