Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ English-Math-Science ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ESC และ MSEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีการคัดเลือก