Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศผลเพิ่มเติม ครูต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย