Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 เอกสารขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ในเขตฯ ครั้งที่ 5
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 นอกเขตฯ ครั้งที่ 9

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 เอกสารขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.4