Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 9

🚩 ประกาศ
📥ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม. 4 วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
📥ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม. 4 ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 9


🚩 รายงานตัวและมอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) 

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ
🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 8

🚩 ประกาศ
📥ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม. 4 ห้องเรียนปกติ(ภาษา)


🚩 รายงานตัวและมอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) 

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ
🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 นอกเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 7

🚩 ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 7


🚩 รายงานตัวและมอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) 

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ
🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA