Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 MSEP ครั้งที่ 12

🚩 ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4 MSEP ครั้งที่ 12


🚩 รายงานตัวและมอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) 

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ
🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ม. 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 28

🚩ประกาศ
📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 28


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
📌รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ม. 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 27

🚩ประกาศ
📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 27


🚩 รายงานตัว และมอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ พร้อมผู้ปกครอง 🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด มามอบตัวในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 11 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA