Skip to main content

ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4/2564 ห้องเรียนพิเศษ EP: ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน ครั้งที่ 7 (11 มิ.ย. 64)

ขั้นตอนและเอกสารการมอบตัว

ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4/2564 ห้องเรียนพิเศษ ESMTE ครั้งที่ 7 และ MSEP ครั้งที่ 9 (11 มิ.ย. 64)

ขั้นตอนและเอกสารการมอบตัว

ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.1/2564 ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS ครั้งที่ 1 (7 มิ.ย. 2564)

🚩 แบบการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภายใน EIS
➡️ https://forms.gle/6mtjua7Kr6rQqtUNA
*กรอกข้อมูลและชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะเรียกสำรองลำดับถัดไปขึ้นมาแทน