Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ MSEP ครั้งที่ 7 (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 MSEP ครั้งที่ 7

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESMTE, EP ปีการศึกษา 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ESMTE ครั้งที่ 10
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.4 EP-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.4 EP-คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 เอกสารขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.4

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ MSEP ครั้งที่ 6 (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 MSEP ครั้งที่ 6

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1