Skip to main content

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

🚩 ตารางเรียน
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ภาคปกติ]  [EP]


🚩 ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10 และวันเสาร์) โครงการห้องเรียนพิเศษ ประกาศแล้ว
✏️ เรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)  เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
✏️ เรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ (วันเสาร์)     เริ่มเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [ปกติ]   [EP]

🚩 ตารางเรียนนอกเวลาเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
      – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียน ESC/MSEP/EIS
      – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียน ESMTE/MSEP/IMP/EIS/DPSTE

ตารางเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [ปกติ]   [EP]

🚩 ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ
✏️ คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)  เริ่มเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
✏️ วันเสาร์  เริ่มเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2566

🚩 กำหนดการ ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมเลือก และโครงงานการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🚩ตารางเรียน โครงการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนปกติและ EIS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566