Skip to main content

ตารางเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (ม.4/8 อัปเดต วันที่ 18 พ.ค. 2566)

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256618

      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [ปกติ]   [EP]

🚩 ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ
✏️ คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)  เริ่มเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
✏️ วันเสาร์  เริ่มเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2566

🚩 กำหนดการ ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมเลือก และโครงงานการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🚩ตารางเรียน โครงการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนปกติและ EIS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 **𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 2 พ.ย. 2565 (จำนวน 13 ห้อง) > เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65**

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🚩  𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 (2 พ.ย. 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/2, ม.1/7, ม.2/7, ม.4/5, ม.4/17, ม.5/2, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9, ม.5/17, ม.6/3 และ ม.6/9

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.1
     [ ม.1/2 และ ม.1/7 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]


🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.2
     [ ม.2/7 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.3

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.4
     [ ม.4/5 และ ม.4/17 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.5
     [ ม.5/2, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.6
     [ ม.6/3 และ ม.6/9 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]
.

🚩 ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ (คลิกที่นี่)
✏️ คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)
      ม.ต้น  👉 เริ่มเรียน 25 ตุลาคม 2565
      ม.ปลาย  👉 เริ่มเรียน 21 พฤศจิกายน 2565

✏️ วันเสาร์ 👉 เริ่มเรียน 5 พฤศจิกายน 2565

ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดต วันที่ 5 มิถุนายน 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.4/17, ม.5/3, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
🚩 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 (5 มิถุนายน 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.4/17, ม.5/3, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17

📌 ตารางเรียนดังกล่าว ระบุเวลาเรียน คาบละ 50 นาที แต่ช่วงเปิดภาคเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เลขที่คี่ และเลขที่คู่สลับวันเรียนแบบ on-site และ online ใช้เวลาเรียนคาบละ 40 นาที

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.1

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.2

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.3

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.4

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.5

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.6

✏️ ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

✏️ ตารางเรียนวันเสาร์ เริ่มวันที่ 11 มิถุนายน 2565 (อัพเดท วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

🚩 ตารางเวลาเรียน แบบ on-site สลับ online คาบละ 40 นาที