คำชี้แจง: ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น. โดยเตรียมเอกสารการสมัครตามประกาศรับสมัครนำมายื่น ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หากพันกำหนดนี้แล้วจะถือว่ารายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ถูกต้อง

📌 ผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ขณะนี้ได้เปิดให้เข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่ >> ระบบรับสมัครนักเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศีกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศีกษา 2565