📌ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
📌
📌*จำนวนผู้สมัคร (ที่ผ่านการตรวจหลักฐาน) ยังไม่รวมผู้ที่ส่งหลักฐานทางไปรษย์