📣 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ทาง 🌐 https://forms.gle/j5W2KfwJmf5UfpGY6 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบในครั้งต่อไป❤️ขอขอบคุณ❤️