📌 ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริงตามประกาศ และผู้ปกครอง มารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยดาวน์โหลดใบมอบตัว และแบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (ดังแนบ) กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนดมามอบตัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป

🚩 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

.

🚩 เอกสารดาวน์โหลด