📌 ให้นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวจริง ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ปกครอง มารายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยดาวน์โหลดใบมอบตัว และแบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (ดังแนบ) ให้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนดมามอบตัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป

🚩 ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 เดิม เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565.

🚩 เอกสารดาวน์โหลด