📌 ประกาศ
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ในเขตฯ ครั้งที่ 4
🔹ประกาศเรียกสำรอง ม.1 นอกเขตฯ ครั้งที่ 6

📌 เอกสารดาวน์โหลด
🔹 ใบมอบตัว
🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1