🚩 การชำระเงินนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ต้องชำระเงิน 2 ส่วน
1. เงินบำรุงการศึกษา
– ม.ต้น : samsenjr.atwebpages.com
– ม.ปลาย : samsenhs.atwebpages.com
.
2. เงินบริจาคโครงการห้องเรียนพิเศษ+ค่าหนังสือเรียนนอกเวลาเรียน
samsensp.atwebpages.com
—————————————————————–
ชำระได้ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
—————————————————————–