🚩 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) แจ้งการเข้าใช้งาน Google Workspace for Education และการเชื่อมต่อ samsenwit wifi สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

📥 ดาวน์โหลด ➡️ การเข้าใช้งาน Google Workspace for Education และการเชื่อมต่อ samsenwit wifi