โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site 100% ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือครู นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย