📣 เปิดรับสมัครแล้ว TEDET ประจำปี 2565 🎉🎊
👨‍🎓👩‍🎓เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชั้น ม.1 ถึง ม.3 สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 – ม.3 เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับรายงานผลการประเมินรายบุคคลฉบับดิจิทัล ที่มีรายละเอียดสำคัญให้นักเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงความสามารถ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
📝สอบประเมินแบบ on-site ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
✨ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
🪄วิชาคณิตศาสตร์(ค่าสมัครสอบ 150 บาท)
12.30 – 13.00 น. เช็กชื่อนักเรียน พร้อมชี้แจงการสอบ
13.00 – 14.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
🪄วิชาวิทยาศาสตร์ (ค่าสมัครสอบ 150 บาท)
14.30 – 15.00 น. เช็กชื่อนักเรียน พร้อมชี้แจงการสอบ
15.00 – 16.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
📝ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 2 ชั้น 3)