📝 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกำหนดการการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🔹 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ)

🔹 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (English Program)