🚩 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-12 และ 18 กรกฎาคม 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565)

📌 ใช้ตารางเวลาเรียนออนไลน์ 40 นาที (ระหว่างคาบพัก 10 นาที)

แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-12 และ 18 กรกฎาคม 2565