📌นักเรียนต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง ตามมาตรการที่ประกาศโดยงานอนามัยโรงเรียน (ดังแนบ) https://www.samsenwit.ac.th/12874.html

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (เริ่มปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) โดย งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน