📣📣นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามารถตรวจสอบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ SGS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) ได้ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ได้ที่เว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

👉 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 👈