📝 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
🔹 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ)
🔹 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (English Program)