🚩 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ครั้งที่ 5
📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.1 – นอกเขตพื้นที่บริการ

📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (คลิกที่ภาพ⬇️) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป

📌📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบัวชมพู (อาคาร 1 ชั้น 1) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป