📝 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2566
     👉 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ)
     👉 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1 – ม.6 (English Program)