🚩 นายธีธัช ธำรงลักษณ์ (ม.6/16 ปีการศึกษา 2566) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (The 35th International Olympiad in Informatics : IOI 2023) ณ สาธารณรัฐฮังการี

 

🚩 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง การแข่งขัน The World Team Biology Olympiad (WTBO) 2023 จัดการแข่งขันโดย Science Association of Indonesia รอบ Grand Final Round 

 

🚩นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันและนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

🚩 นักเรียนได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

 

 

🚩นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการผลิตคลิปวีดิโอ “สุขนี้ที่ระยอง” โครงการ ค่ายคิด (ดี) กับ GC ปี 2 #เคมีมีค่า #เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข