แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าแข่งขัน Curtin Spark Challenge : Innovation Pitch Competition
ขอให้นักเรียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและแนวทางการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าแข่งขัน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ห้องสมุด ชั้น 1 เวลา 14.00 – 15.00 น.

โดยในการคัดเลือก ให้นักเรียนเตรียมประเด็นมาแสดงทัศนะเป็นภาษาอังกฤษ ภายในเวลา 2-3 นาที ดังนี้
1. The problem that your innovation will solve
2. The target groups and how to reach them