แนวทางการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4, 6 – 8 ธันวาคม 2566