📥ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2567 (22 ก.พ.67)