📣โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ทาง
🌐https://forms.gle/4WBPPnRHvyvTkRau5

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
🩷ขอขอบคุณ💚