🚩 ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4 ESMTE
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4 MSEP
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4 EP


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
🌐 รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ตามกำหนดการดังแนบ⬇️)
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป