💻รับสมัคร (ออนไลน์):
วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.
.
📑เอกสารที่ใช้สมัคร:
ไฟล์หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า