📥ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2567
หมายเหตุ:
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

📥แผนการจัดนักเรียนคณะสี การปักเครื่องแบบนักเรียน และเครื่องแบบพลศึกษา ปีการศึกษา 2567
หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ และ EP ม.2/3- ม.2/12, ม.3/3-ม.3/12 และ ม.4 การปักเครื่องหมายบอกคณะสีและระดับชั้นเรียน ให้รอประกาศห้องเรียนอีกครั้ง

📥แบบปักเสื้อ