🚩 รายชื่อนักเรียน
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [เกณฑ์การจัดชั้นเรียน]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [เกณฑ์การจัดชั้นเรียน]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [เกณฑ์การจัดชั้นเรียน]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [เกณฑ์การจัดชั้นเรียน]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


🚩 ตารางเรียน
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ภาคปกติ]  [EP]
📥 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ภาคปกติ]  [EP]


🚩 ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10 และวันเสาร์) โครงการห้องเรียนพิเศษ ประกาศแล้ว
✏️ เรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)  เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
✏️ เรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ (วันเสาร์)     เริ่มเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2567