ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงอาหารและเก็บล้างภาชนะ