🚩ประกาศ
📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 25


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
📌รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA