🚩 รายชื่อนักเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ ม.4
(อัปเดต วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 21.25 น.)

กลุ่มที่ 1-4 – วิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 5 – ESMTE
กลุ่มที่ 6 – IMP

กลุ่มที่ 7-8 – MSEP
กลุ่มที่ 9 – EIS
กลุ่มที่ 10 – คณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 11-12 – ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มที่ 13 – EP คณิต-ภาษา
กลุ่มที่ 14-16 – EP วิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 17 – พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

🚩 ตารางเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ ม.4

ตารางเรียน เตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ กลุ่ม 1 – 12, 17

 🚩 Link และรหัสเข้าชั้นเรียนออนไลน์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ ม.4

ม.4 กลุ่ม 1 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNjg3MDUx?cjc=l5jjoly
ม.4 กลุ่ม 2 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNjg3MTE3?cjc=6y5moej
ม.4 กลุ่ม 3 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNjg3MTUz?cjc=ibplxcc
ม.4 กลุ่ม 4 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzE1?cjc=vgifdbz
ม.4 กลุ่ม 5 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzI2?cjc=vy7sxaz
ม.4 กลุ่ม 6 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzM3?cjc=boh4s2j
ม.4 กลุ่ม 7 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzQ5?cjc=o4do3um
ม.4 กลุ่ม 8 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzYy?cjc=atrhe54
ม.4 กลุ่ม 9 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzc0?cjc=v7ogxw6
ม.4 กลุ่ม 10 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxMzg4?cjc=g7eknpu
ม.4 กลุ่ม 11 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxNDAy?cjc=id24hc4
ม.4 กลุ่ม 12 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxNDEw?cjc=gz62fhx
ม.4 กลุ่ม 13 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE0NzcxNDE5?cjc=tqj2iqm
ม.4 กลุ่ม 14 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE1MjA3OTUw?cjc=7ux566m
ม.4 กลุ่ม 15 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE1MjA4MDA0?cjc=mrab2ti
ม.4 กลุ่ม 16 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE1MjA4MDE1?cjc=ssnppos
ม.4 กลุ่ม 17 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzE1MjA4MDI4?cjc=d3rqj24

โปรดเปิดเอกสาร pdf เพื่อสะดวกในการเข้าถึงชั้นเรียนเตรียมความพร้อม ม.4
https://drive.google.com/file/d/1Z0XiW0ciBWixIvWbXJuD6EhsoppoUssl/view?usp=sharing

 🚩 การเข้าใช้ e-mail@samsenwit.ac.th และการเข้าชั้นเรียนออนไลน์