📌 ใช้ตารางเวลาเรียนนี้ตลอดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
📌📌 หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและตารางเวลาเรียน โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง