ห้องที่ต้องลงทะเบียน
นักเรียน ม.1 ห้อง 3-12
นักเรียน ม.4 ห้อง 1-4, 9-10

กำหนดการลงทะเบียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

ในวันที่ 8-9 มิ.ย. 64 ขอให้นักเรียนทดลอง Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เข้าระบบ : http://apps.samsenwit.ac.th/vichakarn/elective

คู่มือการลงทะเบียนวิชาเลือกสำหรับนักเรียน
และรายวิชาที่เปิด